Inkrusta spol. s r.o.

uk01-02

Stránky jsou v rekonstrukci

Pro případné dotazy či objednávky prosím použijte telefonický, nebo mailový kontakt:

777 623 372, 608 867 819

info@inkrusta.cz

Nový způsob filtrace, regenerace a úpravy vody.

Přicházíme se zcela novým způsobem filtrace vod, používaných v cirkulačních procesech.

Všechny vodní a topné cirkulační soustavy začnou po určité době provozu vykazovat náznaky negativních jevů i přesto, že u nich byla provedena počáteční preventivní úprava. Příčinou bývají sedimenty rozpuštěného železa a vodních solí, které po zahřátí vytváří sraženiny ulpívající na vnitřních stěnách potrubí a zejména teplosměnných plochách. Tyto pak vytváří v potrubí usazeninu v podobě tvrdé inkrustace, která nejen snižuje průtok a předávání tepla, ale v neposlední řadě tvoří chemicko-elektrický článek podporující korozi potrubí a následné rezavé zabarvení teplé užitkové vody, která se tak stává prakticky nepoužitelnou.
Těmto nepříznivým jevům lze předcházet dokonalou filtrací cirkulačních médií, zejména snižováním obsahu rozpuštěného železa v cirkulační vodě. K tomuto účelu jsme vyvinuli filtrační regenerátor „Ledvina„, který je schopen až s 99%-ní účinností snižovat obsah rozpuštěného železa v cirkulační vodě a potlačit tak tvorbu inkrustací a zamezit znečišťování vody rezavým zákalem a železitým zápachem.

uk01-02     uk02-02     osvedceni

Využití v rozvodech ústředního topení:
Topné, médium, které permanentně cirkuluje přes vysoce účinné filtry je zbaveno nežádoucích mechanických nečistot a biomas, které mohou způsobovat zanášení teplosměnných ploch, případně snižovat průtok topného potrubí a způsobovat nedotápění, nebo naopak přehřívání a následné praskání článků kotlů.

Proč je nutno preventivně chránit teplosměnné plochy ústředního vytápění proti zanášení izolační biomasou ?
Bakterie biomas jsou obsaženy v každé, tedy i chemicky upravované vodě. Topná voda je v systému od jeho napuštění stále a nepřetržitě v celé soustavě potrubí a topných těles. Biomasy mají v této vodě ideální podmínky ke svému rozvoji. Tyto bakterie se živí kovem potrubí a teplosměnných ploch bez přítomnosti kyslíku a množí se soustavně v miliardách při pokojové teplotě 20-25 stupňů C.

V zimním období plného provozu za zvýšené teploty tyto bakterie jen převážně hynou a ihned se mění na černou mazlavou izolační hmotu, která má díky této své konzistenci schopnost usazovat se na celé vnitřní soustavě, včetně všech regulačních ventilů.
Již po 4 letém provozu tyto černé biomasy jsou zřetelně patrné na celé vnitřní topné soustavě. V dalších letech provozu narůstají izolační vrstvy a snižují prostup tepla tak, že je nutno k vyrovnání tohoto izolačního nárustu zvyšovat teplotu na zdroji, tedy kotle, nebo výměníku.

Po 8 letém provozu se tyto negativní jevy přítomných biomas projevují již markantně hlavně na regulačních ventilech, které se ovládají jen stěží, nebo již vůbec. To je již konkrétní varovná signalizace, že teplovodní ústřední vytápění je proti novému ztrátové o 20-25%.

V dalších provozních letech narůstají naprosto zřetelně finanční náklady na energii a údržbu a to až kolem 35% které je nutno zaplatit navíc, proti nové, nebo čisté soupravě.

Mimo tyto zvýšené provozní finanční náklady, se rapidně snižuje úroveň technického stavu celé topné soustavy a tím i jeho životnost. Tato skutečnost je při dnešních cenách rekonstrukcí alarmující. Vede tedy k zamyšlení již proto, že účinná prevence dokáže odstranit tepelné ztráty na minimum a prodloužit životnost celé topné soustavy až na trojnásobek.

Využití v chladících systémech:

Zkušenosti ukazují, že k zanášení chladících systémů – hlavně na předávacích plochách dochází i přes značné investice do chemických úpraven vody, chybí-li v chladícím systému dokonalý filtr, který zachycuje jemný koloid vysrážený z nežádoucích látek (vápník, železo atd.) obsažený v cirkulační vodě. Ten, není-li odfiltrován je unášen cirkulační vodou a nakonec se stejně usadí a to v místě předávání tepla.
Chladící médium, které permanentně cirkuluje přes vysoce účinné filtry je zbaveno nežádoucích mechanických nečistot, případně koloidních sraženin, které mohou způsobovat zanášení chladících ploch forem, případně snižovat průtok a tím účinnost chlazení kompresorů atd.

Filtry Ledvina:

VYUŽITÍ:

V rozvodech teplé užitkové vody: Dokonalou filtrací částic o průměru větším než 1 mikron dosáhnete odstranění nežádoucího železitého zákalu a zápachu z TUV. Snížením obsahu rozpuštěného železa a plovoucích nečistot zabráníte tvorbě inkrustací v rozvodech TUV a následnému snížení průtoku a zanešení teplosměnných ploch.

V rozvodech ústředního topení a chladících systémech: Topné, nebo chladící médium, které permanentně cirkuluje přes vysoce účinné filtry je zbaveno nežádoucích mechanických nečistot, které mohou způsobovat zanášení teplosměnných ploch, případně snižovat průtok topného potrubí a způsobovat nedotápění, nebo naopak přehřívání a následné praskání článků kotlů.

POPIS:

Regenerátor cirkulačních kapalin typu LEDVINA pracuje s kombinací filtrace (se základním filtračním materiálem z pěnového polymeru) a magnetické úpravy vody. Náplň filtru je odvislá od složení upravované vody, filtr zajistí filtraci částic o průměru větším než 1mikron a tím odstranění i nežádoucího železitého zákalu. Regenerátory se dodávají včetně náplně v typech:
…….A – pro průtok cca 2,4 m3/hod.
…….C – pro průtok cca 0,8 m3/hod.
Pro vyšší průtoky lze regenerátory paralelně zapojovat do baterií. Regenerátory LEDVINA mají osvědčení ITC Zlín č. 96 222, vyhovují kritériím pro pitnou vodu podle normy ČSN 75 7111.
Základní funkce zařízení:

– Odstraňování železitého zákalu a zápachu z TUV
– Zastavení tvorby vodních usazenin v rozvodech TUV
– Odstraňování unášených nečistot v rozvodech TUV
– Pozvolné rozpouštění vodních usazenin v rozvodech TUV

Výhody instalace zařízení:

– Malé dispoziční rozměry
– Bezenergetický provoz
– Vysoká životnost a spolehlivost
– Komplexní servis Jednoduchá stavebnicová montáž

Účinnost filtrace regenerátorů LEDVINA

Parametr Před čištěním (mg/l) Po čištění (mg/l) Účinnost filtrace (%)
Obsah nerozpuštěných látek NL 108,0 1,0 99,07
Obsah NL po žíhání 84,0 1,0 98,81
Obsah rozpuštěného železa 19,1 0,1 99,47

Dimenzování RL LEDVIN typ „C“ pro TUV

Průměrná hodinová spotřeba TUV Počet RL LEDVINA typ „C“ v paralelním zapojení Požadovaný průměr potrubí do:
do 0,8 m3/hod 1 2″
do 1,6 m3/hod 2 3″

Dimenzování RL LEDVIN typ „A“ pro TUV

Průměrná hodinová spotřeba TUV Počet RL LEDVINA typ „A“ v paralelním zapojení Požadovaný průměr potrubí do:
do 2,4 m3/hod 1 2″
do 4,8 m3/hod 2 3″
do 7,2 m3/hod 3 100 mm
do 9,6 m3/hod 4 150 mm
do 12 m3/hod 5 150 mm
do 14,4 m3/hod 6 200 mm

Jednotlivé regenerátory se vzájemně propojují paralelně stavebnicovým způsobem

 

ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ

Zanešené topné systémy, případně kotle, bojlery a výněníky jsme také schopni chemicky úspěšně a šetrně vyčistit. K čištění používáme patentovaný a schválený přípravek INKRUSTOP, který není agresivní vůči kovům, ani těsněním a ucpávkám používaným ve vodních a topných systémech. Na druhou stranu je vysoce účinný při rozpouštění pevných i bahenních usazenin v topných a vodních systémech. Uvolňuje zanešené potrubí, topná tělesa a většinu zanešených a tím pádem nefunkčních regulačních armatur a měřící techniky. Jeho pasivační složka zajišťuje následnou ochranu vyčištěného vnitřního povrchu před korozí a utěsňuje případné kapilární netěsnosti.Přípravek je používán řadu let v ČR i zahraničí. Je chráněn patentem a posudkem Hlavního hygienika ČR.